Selection of Japanese Woodblock Prints from the Meiji Period

Română

Istoria Epocii Meiji

Epoca Meiji a fost o perioadă de transformare și inovație în Japonia, iar arta Ukiyo-e (inceputa in perioada Edo) nu a fost o excepție. Această formă tradițională de gravură pe lemn a suferit modificări substanțiale pentru a reflecta schimbările radicale din societatea japoneză.

Ne referim aici la :
Introducerea tehnicilor occidentale cum ar fi gravura în metal și tipografia, care au fost aduse în Japonia, si au fost integrate în producția de ukiyo-e, permițând artiștilor să experimenteze cu noi metode și stiluri. Teme și subiecte: Europenii au adus cu ei noi subiecte și teme în Japonia, inclusiv imagini ale vieții occidentale, portrete ale străinilor și scene din războaie. Aceste subiecte au fost adesea integrate în operele ukiyo-e, uneori cu un amestec unic de est și vest.

1. Utilizarea perspectivelor occidentale: Tradițional, arta ukiyo-e folosea o perspectivă bidimensională și o compoziție plată. Cu toate acestea, sub influența artei europene, unii artiști ukiyo-e, cum ar fi Utagawa Hiroshige și Hokusai, au început să experimenteze cu perspectiva occidentală, adăugând adâncime și volum la lucrările lor.
2. Influența culorilor și a stilurilor: Europenii au introdus și noi tehnici de colorare și stiluri artistice. Culorile luminoase și detaliile fine au început să apară în ukiyo-e, înlocuind în anumite măsuri culorile tradiționale japoneze și linii mai puțin detaliate.
3. Impactul esteticului occidental: Conceptele estetice occidentale, cum ar fi romantismul și realismul, au avut un impact asupra stilului și tematicii ukiyo-e.
Artiștii au început să se îndepărteze de reprezentările idealizate și au încorporat mai multe elemente realiste în operele lor.

Artiștii Ukiyo-e și-au adaptat tehnicile tradiționale pentru a include influențe occidentale. Această combinație le-a permis artiștilor să abordeze teme noi și să exprime în mod creativ schimbările din societatea lor. Ei au început să picteze peisaje europene și să încorporeze figuri îmbrăcate occidental în lucrările lor, reflectând deschiderea Japoniei către lumea exterioară.

English

History of the Meiji Era

The Meiji era was a period of transformation and innovation in Japan, and Ukiyo-e art (begun in the Edo period) was no exception. This traditional form of etching underwent substantial modifications to reflect the radical changes in Japanese society.
We refer here to :

The introduction of Western techniques such as metal engraving and typography, which were brought to Japan and integrated into the production of ukiyo-e, allowing artists to experiment with new methods and styles. Themes and subjects: Europeans brought with them new subjects and themes to Japan, including images of Western life, portraits of foreigners and scenes from wars. These subjects were often integrated into ukiyo-e works, sometimes with a mixture of east and west.

1. Use of Western perspectives: Traditionally, ukiyo-e art used a Western perspective: two-dimensional perspective and flat composition. However, under the influence European art, some ukiyo-e artists, such as Utagawa Hiroshige and Hokusai, began to experiment with Western perspective, adding depth and volume to their works.
2. Influence of colors and styles: Europeans also introduced new techniques of and artistic styles. Bright colors and fine details began to appear in ukiyo-e, replacing to some extent traditional Japanese colors and less detailed lines.
3. The impact of Western aesthetics: Western aesthetic concepts such as Romanticism and realism, had an impact on ukiyo-e style and themes.
Artists began to move away from idealized representations and incorporated more realistic elements into their works.

Ukiyo-e artists adapted their traditional techniques to include Western influences. This combination allowed the artists to tackle new themes and creatively express the changes in their society. They began painting European landscapes and incorporating Western-dressed figures in their works, reflecting Japan’s openness to the outside world.